blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG ghandi
ČLÁNKY
DISKUSIE
SLEDOVAŤ BLOG
Gaaboraaa!
GhandiStarcraft - Zergská história
pridal Ghandi 7.5. 2007 o 20:11

Zergská historie

 

 

Velký experiment

V honbě za zdokonalením své technologie protogenetické evoluce prastará, záhadná rasa Xel'Naga přicestovala ke vzdálenému okrajovému světu Aiur. Obrovské džungle Aiuru vytvořily nejvyspělejší rasu, jakou kdy Xel'Naga spatřili. Ve víře, že mohou dovést evoluci této rasy na vrchol fyzické dokonalosti, začali Xel'Naga provádět své protogenetické experimenty. Rasa, kterou Xel'Naga nakonec pojmenovali „Protové", se rychle rozvíjela a získala to, co její stvořitelé označili jako „zřetelnou čistotu formy". Bohužel, Xel'Naga zašli se svým experimentem příliš daleko. Vnitřní podstata a schopnosti vnímání Protů se rozvinuly příliš rychle, což vedlo ke krutému boji a rozkolu mezi nimi a jejich stvořiteli. Xel'Naga se domnívali, že čistota formy, kterou se snažili vytvořit, byla poskvrněna konfliktem s podstatou a tak se rozhodli, že Protové byli ve skutečnosti nepodařeným výtvorem. Xel'Naga zavrhli své děti a vydali se dál do vesmírné prázdnoty.

Zrození Zergů

Po překonání tisíců světelných let na cestě do planoucího jádra galaxie se nakonec Xel'Naga usadili na nestálém, popelem pokrytém světě Zerus. Xel'Naga hodlali pokračovat ve svém Velkém experimentu s evolucí, tentokrát však zavrhli své zásady ohledně fyzické formy a soustředili se hlavně na hledání čisté podstaty. Ze svých masivních lodí vznášejících se vysoko nad ohni Zeru začali Xel'Naga opět vzývat osud. Xel'Naga byli ve svém druhém pokusu mnohem úspěšnější, než si dokázali představit. Pracovali na urychlení evoluce zcela nevýznamné životní formy Zeru, rasy miniaturních, hmyzu podobných tvorů označovaných jako Zergové.

Díky protogenetickým manipulacím Xel'Naga přežili Zergové divoké ohnivé bouře svého světa a začali prospívat. Ačkoli byli neobyčejně malí, podobní červům a neměli žádné možnosti manipulace se svým fyzickým okolím, Zergové se přizpůsobili tak, aby přežili. Vyvinuli si schopnost zavrtat se do tkání méně zranitelných druhů žijících na Zeru. Zergové, živící se živnými látkami obsaženými v míšních tekutinách svých hostitelů, se naučili paraziticky splývat se svými hostitelskými tvory. Jakmile získali schopnost řídit metabolické a anatomické procesy svých hostitelů, použili Zergové svá nová těla pro manipulace se svým okolím. Jak Zergové začleňovali do svých řad stále více hostitelských tvorů, začali asimilovat jejich různé genetické linie a pochody. Biochemie Zergů začala mutovat a přizpůsobovat se objemu nově zpracovávaného genetického materiálu. Avšak jakkoli rozmanitý byl výběr hostitelských tvorů, vždy existovala neochvějná snaha absorbovat pouze evolučně nejpokročilejší druhy, s nimiž se setkali. Zergové byli ze své podstaty vybíraví v tom, jaké druhy pohltit, zajišťovali si tak, že v každé etapě svého vývoje budou na vrcholu příslovečného potravního řetězce. Každá rasa, na niž Zergové narazili a již neuznali za vhodnou asimilace, byla vyhlazena kvůli dalšímu pročištění genetických linií.

Xel'Naga brzy učinili děsivý objev. Původní rasy asimilované Zergy byly sotva rozeznatelné po jen několika generacích od pohlcení. Zergové si nějak vyvinuli schopnost urychlovat a řídit latentní evoluční procesy ve svých hostitelích. Hostitelští tvorové padli za oběť účinkům postupných fyzických mutací, jež způsobily, že všechny různé linie si vytvořily ostré bodce, jako břitvu ostré končetiny a superodolné krunýře. Za překvapivě krátkou dobu začaly různé hostitelské druhy připomínat jedinou strašlivě dravou a sjednocenou rasu.

Nadvědomí

Xel'Naga, velmi dobře si pamatující, že jejich neúspěch s Proty byl výsledkem příliš rychlého rozvoje vědomí nezralých druhů, se rozhodli u rozvíjejících se Zergů jít jinou cestou. Ve snaze pojistit se proti možným rizikům rozlišení individualit Xel'Naga zpracovali kolektivní vědomí Zergů do jednotného, sloučeného „Nadvědomí".

Nadvědomí splynulo do polovědomé bytosti představující základní sklony a pudy všech zergských linií. Jak plynul čas, Nadvědomí si vyvinulo zárodky osobnosti a vyspělejšího intelektu. Ačkoli Nadvědomí řídilo úkony každého tvora v roji, činilo tak prostřednictvím druhotných agentů. Nadvědomí vytvořilo nový kmen Zergů, který mu mohl umožnit komunikaci podle jeho přání.

Tito Cerebroidi byli masivní verzí původních hmyzovitých Zergů a byli utvořeni tak, aby plnili a vykonávali různé úkoly Nadvědomí. Každý Cerebroid měl vlastní úkol, například „bránit Úl", „vyhledávat možná ohniska napětí", „vychovávat více válečníků" nebo „vyhladit všechny životní formy". Cerebroidi byli poté zmocněni ke stavbě vlastních Úlů a k vykonávání svých zadaných úkolů. Časem si vyvinuli osobnosti odpovídající jejich základním pudům. Cerebroidi však z genetických důvodů stále nedokázali ignorovat příkazy Nadvědomí, nebo jim dokonce odporovat. Povelový řetězec Zergů se prodlužoval se začleňováním nových ras do roje. Cerebroidi také začali používat druhotné agenty pro sdělování svých rozkazů. Pro obranu a rozmnožování populace Úlu se Cerebroidi změnili v Královny, aby dále rozšířili svou vládu nad roji. Královny dohlížely na činnost Trubců v zásobovacích linkách Úlů a bděle střežily rašící zárodky nové generace.

V časech bojů Cerebroidi povolali Suverény, aby ti přímo předávali jejich rozkazy nesčetným válečníkům roje. Suveréni nejenom dopravovali zergské válečníky do boje, ale také vedli jejich útoky proti nepřátelům. Tak, jak Cerebroidi poslouchali Nadvědomí, Královny a Suveréni nedokázali neuposlechnout příkazů svých Cerebroidů. Tento přísný systém velení udržoval roje v maximální, horečné činnosti. Jak roje dále rostly a sílily,

Nadvědomí obrátilo myšlenky ke své vlastní budoucnosti. Uvědomilo si, že jeho rasa asimilovala veškerý život na Zeru. Vědělo, že pro další vývoj Roje budou Zergové muset opustit Zerus. Nadvědomí začalo pátrat svými smysly, hledalo něco - cokoli - co by mu poskytlo prostředek pro přepravu Zergů z jeho světa.

Taková příležitost brzy přišla. Rasa obrovitých tvorů cestujících vesmírem prošla soustavou Zeru a Nadvědomí je zavolalo. Když je toto volání přitáhlo k pustému světu, byli rychle asimilováni rojem. Začlenění superhustých krunýřů a možnosti existence ve vakuu posílilo genetickou výbavu Roje. Brzy byli zergští válečníci připraveni přežít v drsném prostředí otevřeného vesmíru. Tento klíčový moment ve vývoji Zergů neušel pozornosti Xel'Naga. Zergové, navzdory obrovskému fyzickému znevýhodnění, nejenom dokázali přežít, ale také si zachovali čistotu své strašlivé základní podstaty. Xel'Naga poznali, že dosáhli svého cíle.

Pád Xel'Naga

Hrdost na dosažené úspěchy se ukázala být zkázou Xel'Naga. Nadvědomí, pomalu se šířící do vesmírného prostoru, si uvědomilo mocné lodě Xel'Naga zlověstně se vznášející nad oblohou Zeru. Xel'Naga, neustále sledující Nadvědomí, se zděsili, když zjistili, že Nadvědomí ochromilo jejich psychické spojení, čímž se vlastně ukrylo před pohledem Xel'Naga. Nadvědomí ve své potřebě pohlcovat uvedlo své služebníky do stavu žádostivé zuřivosti a vyslalo nyní již vesmírem cestující zergské roje na nepřipravené Xel'Naga. Dávná rasa dělala, co mohla, aby zadržela příliv neustále postupujícího náporu Zergů, ale nakonec bylo jejich úsilí marné. Zergské roje vlnu za vlnou bušily do zesílených trupů lodí Xel'Naga bez jakýchkoli známek oslabení. Během pár hodin Zergové překonali obranu svých stvořitelů a zpustošili flotilu Xel'Naga.

Protože větší část rasy Xel'Naga byla pohlcena zuřící genetickou smrští Zergů, získalo Nadvědomí znalosti a nadhled svých pánů. Nadvědomí do sebe zapracovalo tisíce myslících bytostí a stalo se tak mnohem mocnějším, než si kdy dokázalo představit. Poznalo tajemství posvátných Khaydarinských krystalů a začalo do sebe začleňovat energii těchto krystalů. Díky podrobné znalosti evoluční biologie a protogenetické fyziologie získané od Xel'Naga mohlo Nadvědomí zvýšit úroveň vnímání mnoha vyšších zergských kmenů, a přitom si je stále udržovalo pod svou vládou. Rozborem vzpomínek Xel'Naga se Nadvědomí dozvědělo o nesčetných rasách, které byly ovlivněny touto pradávnou rasou. Xel'Naga udržovali podrobné záznamy o genetické historii každé rasy, čímž dali Nadvědomí jasný obraz jejich předností a slabin. Nejdůležitější však bylo, že se Nadvědomí dozvědělo o výjimečně mocné rase žijící poblíž okraje galaxie a známé pouze jako Protové. Nadvědomí vědělo, že Protové a Zergové se nakonec střetnou v nevyhnutelném, osudovém konfliktu.

Rozhodující faktor

Zergové opustili pustý, planoucí svět Zerus a zpustošili každou planetu, kterou našli na své cestě k Domovskému světu Protů. Při pomalém postupu neprobádanou temnotou mezi hvězdami Zergové asimilovali pouze ty nejsilnější rasy, na které narazili. Roj se dále vyvíjel, neustále se zvětšovala jeho velikost i síla. Jak postupovali, Nadvědomí vysílalo četné dálkové vesmírné sondy, jež pročesávaly prostor před Rojem a hledaly nové světy, které by bylo možné vyplenit.

Navzdory nesčetným vítězstvím bylo Nadvědomí velmi zneklidněné. Vědělo, že Protové se stali vysoce psionickou rasou, schopnou ohýbat a bortit samotné předivo reality podle své chuti. Nadvědomí hledalo způsob, jak čelit strašlivé moci Protů, ale mezi genetickými kmeny, které zhltlo, nenalezlo žádnou odpověď. Již na pokraji zoufalství učinilo Nadvědomí úžasný objev. Jedna z jeho dálkových vesmírných sond sdělila umístění a základní údaje o rase obývající skupinu nepopsaných světů, přímo ve stínu Protů.

Tato nová rasa, Lidstvo, byla jen několik generací vzdálena od získání strašlivé psionické síly. Nadvědomí však také vědělo, že lidstvo je stále v prvotních etapách vývoje, sotva schopné se ubránit proti dravým Zergům. Ačkoli to byli krátce žijící a zdánlivě křehcí tvorové, Nadvědomí vědělo, že lidstvo bude konečným rozhodujícím faktorem pro vítězství nad Proty. Kdyby dokázalo asimilovat psionický potenciál lidstva, mohlo by Nadvědomí bojovat s Proty podle svého.

A tak se zergské Roje pomalu vydaly na cestu k rozrůstajícím se světům lidstva. Tato cesta trvala šedesát let, ale nakonec mohutný, rozrostlý zergský roj dosáhl hranic Terránského sektoru Koprulu. Nadvědomí, které vyslalo výzvědný rod, brzy zjistilo, že lidé sídlí na více než tuctu světů v Sektoru. Oselo atmosféru planety Chau Sara sporami zárodečných Úlů a začalo rozvíjet své plány na zotročení lidstva. Spory Úlů postupně klesly na povrch Chau Sara a nasytily půdu svými rozkladnými toxiny. Lidští kolonisté neměli ponětí, že Zergové tajně zamořili půdu jejich světa a zergští dělníci začali sestupovat na povrch planety a stavět své bizarní stavby a plásty Úlů. Jakmile bylo zamořování planety v běhu, Nadvědomí vyslalo své nenasytné děti k ostatním poblíž ležícím světům. Zrádní a nepolapitelní agenti Nadvědomí brzy zamořili koloniální světy Chau Sara, Mar Sara, Brontes a Dylar IV, aniž by si toho obyvatelé těchto kolonií všimli.

Avšak z mrazivé prázdnoty vesmíru se vynořila mocná flotila protoských válečných lodí, aby se postavila invazním silám Zergů. Nadvědomí, obávající se blíže poznat záhadné Proty, se rozhodlo nechat je zastavit prvotní zamoření. Podrželo své hladové bojovníky stranou a sledovalo, jak Protové zničili kolonii Chau Sara. Protové zřejmě věděli, že spory Úlů již zpustošily planetu, a snažili se zabránit dalšímu zamoření vypálením planety. Taková rozhodná akce Nadvědomí potěšila, mohlo pouze žasnout, s jakou elegancí a silou Protové vykonali toto naprosté zpustošení. Nadvědomí, jež vědělo, že nastávající konflikt bude největší výzvou za celou jeho existenci, stáhlo své síly zpět, aby mohlo pozorovat, jak budou Protové a lidé reagovat dál.Prístupov 3763
Kvalita článku
(100%) hlasov 1

PRÍSPEVKY
SLEDOVAŤ
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
World history according to facebook
[ 6.7.2012] (príspevkov 3)
Príbehová línia Elder Scrolls univerza
[ 27.6.2012] (príspevkov 3)
História Drum & Bass - Obdobie po roku 2...
[ 25.6.2012] (príspevkov 6)
História Drum & Bass - obdobie do roku 2...
[ 14.3.2011] (príspevkov 3)
My walls
[ 23.8.2010] (príspevkov 16)
Čaj
[ 16.10.2008] (príspevkov 0)
Cocktail made in Czechoslovakia
[ 16.10.2008] (príspevkov 0)
Móda vs. hudba
[ 13.7.2008] (príspevkov 5)
Starcraft - História Protoss
[ 7.5.2007] (príspevkov 2)
Starcraft - Zergská história
[ 7.5.2007] (príspevkov 0)